QÜESTIONARI DE SELECTIVITAT 2009 SÈRIE 4

PRIMERA PART

Exercici 1 (2,5 punts)

En cada qüestió només es pot triar UNA resposta. Qüestió ben contestada, 0,5 punts; qüestió mal contestada,–0,16 punts; qüestió no contestada, 0 punts.

Qüestió 1

La tensió de ruptura d’un llautó és 550 MPa. Quina força axial cal per a provocar el trencament d’un eix massís de 6 mm de diàmetre?

10,37 kN
19,80 kN
15,55 kN
62,20 kN

Qüestió 2

En una línia de producció hi ha tres estacions i les operacions que es duen a terme sobre cada unitat produïda requereixen, respectivament, 15 s, 30 s i 20 s. En règim estacionari i amb la línia funcionant a màxim rendiment, cada quants segons surt una unitat de la línia?

15 s
30 s
65 s
20 s

Qüestió 3

En un estudi de mobilitat sobre l’assistència a un esdeveniment públic en autocar, un dels resultats obtinguts és que cada passatger ha consumit 0,24 MJ d’energia per kilòmetre recorregut. Si de mitjana un autocar consumeix 27 L/(100 km) i el gasoil que empra té un poder calorífic de 35,56 MJ/L, quina ha estat l’ocupació mitjana que s’ha considerat per a obtenir els resultats?

43
42
41
40

Qüestió 4

Un panell solar està format per 36 cèl·lules fotovoltaiques rectangulars les mides deles quals són 198 mm ×90 mm. Quina és la superfície mínima del panell solar?

6,415 · 10–3m2
64,15 · 10–3m2
641,5 · 10–3m2
64,15 · 10–6m2

Qüestió 5

El permalloy és un aliatge de composició 78,5 % Ni (níquel) i 21,5 % Fe (ferro) emprat en la fabricació de nuclis de transformadors elèctrics. Quant níquel es necessita per a aliar-lo amb 275 kg de ferro?

753,2 kg
1 004 kg
1 040 kg
1 400 kg

a)

b)

c)

SEGONA PART

Opció A

a)

b)

c)

d)

a)

b)

c)

Opció B

a)

b)

c)

a)

b)

c)

d)