QÜESTIONARI DE SELECTIVITAT 2009 SÈRIE 3

PRIMERA PART

Exercici 1 (2,5 punts)

En cada qüestió només es pot triar UNA resposta. Qüestió ben contestada, 0,5 punts; qüestió mal contestada,–0,16 punts; qüestió no contestada, 0 punts.

Qüestió 1

Una estratègia de lluita contra el canvi climàtic planteja reduir l’emissió de gasosd’efecte d’hivernacle. A qui ha d’anar adreçada aquest tipus d’estratègia per a obtenir la màxima eficàcia?

Només als sectors del transport i de la mobilitat perquè són els principals emis-sors d’aquests gasos.
Només a la indústria perquè utilitza energies fòssils que emeten una gran quantitat d’aquests gasos.
A tots els sectors de la població mundial perquè el canvi climàtic afecta tothomi tots en som, en més o menys grau, responsables.
Només al sector ramader perquè és el causant dels excessos de purins que provoquen emissions d’aquests gasos.

Qüestió 2

El procés de fabricació d’un producte consta de dues operacions. La taxa de quali-tat de cadascuna d’elles, mesurada com a percentatge de peces obtingudes sense defec-tes, és 95 % i 98 %. Si només passen a l’operació següent les peces sense defectes, d’unlot de 2 000 unitats, quantes se’n rebutjaran per defectuoses?

186
138
100
40

Qüestió 3

Un vehicle circula entre dues poblacions properes per una carretera de 15 km delongitud a una velocitat de 45 km/h. El cost directe del vehicle s’estima que és 0,20 € /kmi se sap que el cost econòmic de tot el trajecte és 6 € . Quin s’ha estimat que és el costeconòmic, en € /h, del temps emprat per a fer el trajecte?

3 € /h
6 € /h
18 € /h
9 € /h

Qüestió 4

Una resistència de 5 Ωestà feta amb fil de nicrom de 0,8 mm de diàmetre i de 2 mde llargada. Quina és la resistivitat d’aquest nicrom?

5,027 μΩ · m
2,513 μΩ · m
1,257 μΩ · m
3,142 μΩ · m

Qüestió 5

Un tramvia té una capacitat nominal de transport de 218 passatgers. La freqüènciade pas entre dues estacions concretes és de 5 minuts durant 15 hores al dia. Quin és elmàxim nombre de passatgers diaris que pot transportar el tramvia entre aquestes duesestacions i durant aquestes 15 hores?

2616
39240
16350
13080

a)

b)

c)

SEGONA PART

Opció A

a)

b)

c)

a)

b)

c)

Opció B

a)

b)

c)

d)

a)

b)

c)